KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Bu metin, Ph Kurumsal Hizmetler Temizlik ve Gıda Ürün.San.ve Tic.Ltd.Şti.(www.pinofis.com) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve ilgili mevzuatlar gereği, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

A)    Kişisel verilerinizin işlenme amacı:

·         Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

·         İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,

·         Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

·         Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

 

·         Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

 

·         Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz;

 

·         Üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

·         İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,


B)    Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Web sitemize (www.pinofis.com) veya mobil uygulamamız aracılığıyla yapılan üyeliğiniz ile birlikte, Ad-Soyadı, E-posta adresi, Açık Adres, Firma Unvanı, Vergi Numarası, Cep Telefonu, TC Kimlik Numarası, gibi kişisel verileriniz elektronik ve fiziki ortamlarda, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle KVKK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Şirketinizle aramızdaki mevcut veya kurulacak bir sözleşme, Şirketimizin haklarının kullanımı veya meşru menfaatleri gereği kişisel verileriniz işlenmektedir.

C)    Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçla paylaşılmaktadır.

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

       Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir,  


Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçları ile işlenecek, korunacak, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

D)    Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz, web sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verileri yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

E)    Kişisel verilerinizin Saklama Süresi ve Güvenliği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Aşılan sürelerin sona ermesi halinde KVKK mevzuatına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hele getirilir.

Kişisel verilerinize,yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

KVKK Madde 11. Uyarınca Yasal haklarınız:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.ÇEREZ POLİTİKAMIZ HAKKINDADetaylı bilgi için buradan sayfamızı ziyaret edebilirsiniz


Posta Adresi           : Yıldırım Mah.Mor Sok. No 13A  34045 Bayrampaşa- İstanbul 

Telefon Numarası   : +90 (212) 656 10 80

E-Posta adresi       : info@pinofis.com

Ticaret Sicil             : 677721

Mersis Numası        : 0729049611000010